ARIKÖY’DE EVCİL HAYVAN BARINDIRMA KURAL VE ESASLARI

Konu :
Madde 1 –Bu kural ve esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Arıköy Site Yönetim Planının 37/A maddesi gereği esas alınarak Arıköy sitesi ekosistemini oluşturmak için hazırlanmıştır.

Amaç :

Madde 2- İşbu kural ve esasların amacı Arıköy sitesinde bulunan sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabileceği kuralların konulması ve uygulanmasıdır. Amaç hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlarken insan haklarını göz ardı etmemektir.
BU YASAL ZORUNLULUKLAR DIŞINDA ARIKÖY YÖNETİM PLANI 37/A MADDESİ GEREĞİ ARIKÖY’DE EVCİL HAYVAN BARINDIRMA İLE İLGİLİ OLARAK

Arıköy Kat Maliklerinin Görev ve Sorumlulukları :
Madde 3-
a) Arıköy Kat Malikleri sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla sorumludur.
b) Hayvan sahibi zamanında ve yeterli seviyede tedbir almamasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
c) Ev ve süs hayvanlarını, on altı yaşından küçükler sahiplenemez.
d) Pitbull, japanese tora ve mastif gibi aşırı saldırgan köpeklerin yetiştirilmesi / barındırılması yasaktır.
e) İri cüsseli saldırgan köpekler (Alman kurdu, kangal, St. Bernard, Rotweiler ve Doberman) tercih edilmemelidir. Bu tür köpekleri edinmek isteyen kat malikinin profesyonel eğitim almış olması gerekir.
f) Her evcil hayvan için Site Yönetimi tarafından belirlenen izin formları, ilgili belgeleri ile (türü, dijital resmi, adı, güncel aşı belge fotokopileri, sahip bilgileri vb.) sahipleri tarafından hazırlanır ve Site Yönetimine 30 gün içerisinde sunulur.
g) Kat malikleri burada belirlenen kural ve esaslar çerçevesinde hareket edeceğine dair bir belge imzalayarak Site Yönetimine vermek zorundadır.
h) Kat maliki evcil hayvanlarını kendi bahçesi veya mülkü içerisinde barındırmak zorundadır. Kat maliki evcil hayvanlarının bahçe dışına çıkamaması için (çit, duvar, zincir gibi) tüm önlemleri almak mecburiyetindedir.
i) Kat malikleri, sahibi bulundukları evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmak ve bu karneye en kısa sürede erişebilir olmasını sağlamak site yönetimine zamanında bildirmek zorundadır.
j) Sahipli sokak köpekleri bahçe içerisine alınmalı ve sahipli köpeklere uygulanan kurallar ve esaslar çerçevesinde barındırılmalıdır.
k) Sahipli köpekler korunmalı alanları dışında herhangi bir şekilde serbest bırakılmaz, sokağa terk edilemez.
l) Bu alanların dışında saldırganlık / büyüklük ayrımı yapılmadan, tüm köpekler, her zaman yetişkin sahipleri tarafından ancak tasma ile dolaştırabilirler.
m) Evcil hayvanların ortak kullanım alanlarına (yol, yol kenarı, refüj, komşu bahçesi, park vb.) dışkısını yapması durumunda bu dışkılar sahipleri tarafından toplanıp uygun şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
n) Bitkilendirilmiş alanlarda dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.
o) Kat maliki evcil hayvanın yaş ve cinsine uygun kendi mülkü ve bahçesi içerisinde uygun, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturup korumak mecburiyetindedir. Uygunluk Arıköy site yönetimi tarafından denetlenir.
p) Sahipli evcil hayvanlar (yaş durumu dikkate alınarak) kısırlaştırılarak barındırılabilirler. Sahipsiz yavru söz konusu ise Arıköy site yönetimi ile birlikte sahiplendirme sağlanmalıdır.
q) Kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların ölmesi halinde, hayvanına ait bilgi ve belgelerini yedi gün içinde Site Yönetimine teslim etmekle yükümlüdür.
r) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda, en seri şekilde Site Yönetimine bildirmek zorundadır.
s) Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere,söz konusu hayvan yada hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla yükümlüdür.
t) Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir yada geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.
u) Sitenin ortak kullanım alanlarına hayvan beslemek amacıyla yiyecek artıklarının konulması kesinlikle yasaktır. Sahipsiz köpeklerin beslenmesi sadece site yönetimi tarafından belirlenen geçici besleme odaklarında yapılabilir.

Arıköy Site Yönetiminin Görev ve Sorumlulukları :
Madde 4-
a) Site Yönetimi insan haklarını öncelikle dikkate alarak hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşamasını sağlamakla ilgili gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla Site Yönetimi burada sözü edilen kural ve esasların uygulanmasını özenle takip eder. Gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapar.
b) Site Yönetimi Arıköy sitesi kat maliklerine kanuni hak ve sorumluluklarını hatırlatıcı bilgilendirme yapar ve önlem alır.
c) Sahipli köpeklerin serbestçe dolaşabileceği etrafı çevrili alanlar, köpek sahiplerinin oturabileceği banklar, hayvan dışkılarının atılması için çöp kutuları vb. şehir mobilyaları temin eder.
d) Gönüllülerden alınacak bağışların sahipsiz hayvanların bakımında ve Arıköy’de yaşayan tüm hayvanlarının kontrollerinde kullanılmasını sağlar.
e) Site çevresindeki tel örgülerin sağlamlaştırılmasını sağlayarak dışarıdan siteye gelebilecek sahipsiz hayvan girişini engeller.
f) Arıköy YHKG ve Arıköy sitesindeki gönüllülerden oluşan bir komisyon oluşturur ve faaliyetlerini kontrol eder. Buradaki Kural ve Esasların uygulanması için kurulacak komisyonla birlikte faaliyet gösterir.(YHKG sahipsiz hayvanlar ile ilgili faaliyet gösterir).
g) Kuralları ve esasları ihlal edenleri belirleyerek ihtarda bulunur. Kuralların ihlalde ısrar eden kat maliklerinin evcil hayvanlarının siteden uzaklaştırılması için ilgili makamları harekete geçirir.
h) Sorun oluşturan hayvanları sahiplendirmek üzere Arıköy YHKG ile birlikte organizasyonlarda bulunur.
i) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların Arıköy YHKG ile birlikte toplatılarak en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesini sağlar.
j) Sokak köpekleri için site içerisinden uzak köşelerde geçici besleme odakları kurar, beslenmelerini sağlar ve hayvanseverlerin sadece besleme odaklarında yemek vermesini düzenler.
k) Güvenlik ekibi içerisinden bir kişiyi site içerisindeki sahipli-sahipsiz evcil hayvanların belirlenmesi, takip edilmesi, sokağa terk edilen veya yeni gelen hayvanların belirlenmesi, bir problem durumunda müdahale edebilmesi için YHKG eğitimi ve kimliği almış bir yetkili görevlendirilir.
l) Çöplerin gelişigüzel atılmasını önleyerek uygun şartlarda ve şekillerde toplatılmasını, çöp bidonlarının kullanılmasını sağlar.

Diğer Hükümler
Madde 5- Bu Kural ve Esaslara aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden yada onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin öncelikle Site Yönetimi veya denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir yada koruma altına alınır.

Madde 6- Site Yönetimi denetiminde, Arıköy YHKG(sahipsiz hayvanlar için), Kat Maliki evcil havyan sahipleri birlikte bu hayvanlarla ilgili bir web sitesi kurar.

Madde 7- Arıköy YHKG saldırgan (nötr davranışa karşı saldırganlık gösteren) sahipsiz köpekleri belirler ve bunların rehabilitasyonları için çalışır. Bu sağlanamıyorsa Arıköy site yönetimi söz konusu hayvanın hayvan koruma dernekleri kontrollündeki barınağa verilmesini sağlar.

Madde 8- Arıköy YHKG sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar yapar, eğitimler organize eder, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur.

Madde 9- Site içinde saldırgan davranışlar gösteren ve sakinlere zarar veren evcil hayvan sahiplerinin durumu Site Yönetiminin hazırlayacağı tutanak ile birlikte ilgili makamlara iletilir.

Madde 10- Site Yönetimi ve Arıköy YHKG örgütü yaşamın tek olduğunu yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu,insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulmayacağını dikkate alarak, ilan edilir ki; bütün canlılar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.

Not: Bu Evcil Hayvanlar Barındırma Kural ve Esasları Arıköy Site Yönetimi, Arıköy Konut Yapı Kooperatifi, Arıköy ada yönetimleri ve Arıköy YHKG’leri tarafından uygulanır.

Comments