KONU

Madde 1:İşbu Yönetim Talimatı’nın konusu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, Kanlı Bostan mevkiinde kâin 12 pafta ve 64 adet parselde yer alan taşınmazlar üzerinde ve belediye tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış 1122 konut ünitesi, ticari ve sosyal donatı alan ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak yerleşim yerleri, ortak kullanma alanları, sosyal tesisleri ile yapılmış bulunan ARIKÖY Toplu Yapısı’nın Arıköy Toplu Yapı Yönetim Planı’na göre kurulacak, 64 adet parsel’e ait kat mülkiyeti ilişkisinin ve yönetiminin düzenlenmesidir.

AMAÇ

Madde 2:İşbu Yönetim Talimatı’nın amacı, birinci maddede sözü edilen ARIKÖY Toplu Yapısı adıyla anılan yerleşim alanında bulunan bütün parselleri kapsamak üzere kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin, açıklık, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri benimsenerek;

1-Yönetimi, ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Planına uygun, tamamlayıcı hükümlerle düzenlemek,

2- Bu yönetimden ve ilişkilerden doğabilecek sorunları çözecek kuralları koymak,

3- Yönetime etkili yaptırım gücü temin etmek,

4- Kat maliki veya başka bir sıfatla kat mülkiyeti kanunu ilişkilerine taraf veya dâhil olanların hak, yetki, ödev ve sorumluluklarını, Yönetim Planı çerçevesinde ve tamamlayıcı nitelikte saptamak,

5-Toplu Yapının tamamında, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yönetim düzeninin devam etmesini sağlamaktır.

Toplu Yapının tamamında iyi komşuluk ilişkileri içinde birlikte olma mutluluğunun yaşanacağı, karşılıklı haklara saygıyı ve özveriyi ön planda tutan, ortak kuralların benimsenip paylaşılacağı, bir yerleşim alanı yaratmak, Toplu Yapı Yönetiminin hedefi olarak benimsenmiştir.

KAPSAM

Madde 3: Yönetim Planı ve eklerinde, ARIKÖY Toplu Yapısına ait olarak gösterilen kapsam aşağıdaki nitelikleri ihtiva eder.

a) Yer bakımından kapsam: Yönetim talimatının hükümleri, birinci maddede içeriği açıklanan arazi ile bunların üstünde ve altında meydana getirilmiş bütün tesisleri, taşınmazın tamamına veya bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz, eklenti veya teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri, bu nitelikte olmasa bile taşınmazda bulunan veya bulundurulan sair demirbaş, eşya veya malları kapsar.

b) Kişi bakımından kapsam: Yönetim talimatının hükümleri, bağımsız bölüm maliki yahut kat irtifakı sahibi olan kişilerle, bu kişilere bağlı olarak taşınmazda bulunan kişileri, intifa hakkı, şufa hakkı, kira hakkı veya başka bir hukuki sebebe dayanarak taşınmaza yahut bağımsız bölümüne kısmen veya tamamen zilyet olan yahut zilyetlik yetkisine sahip bulunan kişileri ve bunlara tabi olarak bu hakları kullananları bağımsız bölümde veya Toplu Yapıda hizmet, istisna, vekâlet gibi bir ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunan işçi, müstahdem ve diğer görevlilerin, Arıköy Toplu Yapısı yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri, herhangi bir suretle taşınmazdan yararlananları ve taşınmazın tamamı ya da bir bölümü veyahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri kapsar. Kat malikleri ve diğer hak sahipleri hakkında kat mülkiyeti düzenlemesine göre işlem yapmayı kapsar.

c)İlişkiler bakımından kapsam: Yönetim Talimatı, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek bağımsız bölüm, parsel ve Toplu Yapı üzerinde bu tasarruf biçimine bağlı olarak doğan bütün ilişkileri, bağımsız bölümler ve eklentilerinden, Toplu Yapıdan ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, korunmasından, bakım ve onarımından doğacak her türlü ilişkiyi, Toplu Yapı ve bağımsız bölümler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri ve diğer ayni hak sahipleri ile kişisel hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak taşınmazda oturan, bulunan veya herhangi bir suretle zilyet olan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

BAĞLAYICILIK VE UYGULAMA ÖNCELİĞİ

Madde 4:Yönetim Talimatı, Toplu Yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölüm maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri, kiracıları, oturma hakkı sahiplerini veya bu bölümlerden devamlı olarak yaralananlar ile yönetici ve denetçileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler, Yönetim Talimatının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar. Yönetim Planı ve Yönetim Talimatına uygun olan Yönetim Kurulu’nun Yönergeleri de, bütün ilgililer için bağlayıcı niteliktedir.

İşbu Yönetim Talimatının hükümleri, Yönetim Planının tamamlayıcısı niteliğinde, Toplu Yapıda ki kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve ihtilaflarda, mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen kurallara takaddüm eder ve birinci derecede öncelikli kural olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, yasalara göre emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında, Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinin 3. fıkrası ile aynı kanunun 9. maddesinin uygulanmasında da geçerlidir.

Bu Yönetim Talimatında ve Yönetim Kurulu Yönergelerinde hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Planı ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM TALİMATININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 5: Yönetim Talimatı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Genel Kurulu tarafından değiştirilebilir. Yönetim Talimatının değiştirilmesi için toplantıya katılan ve hazır bulunanlar cetveline göre belirlenen kat malikleri sayısının çoğunluğunun olumlu oyu gerekir. Değişikliğin yapılabilmesi için, değişiklik önerisinin asgari 15 gün önce olağan veya olağanüstü nitelikte toplantı gündemine alınması ve kat maliklerinin değişiklik metin taslağından bilgilendirilmeleri veya Temsilciler Kurulu Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların 1/3’ünün, gerekçeleri belirtilen yazılı bir teklifte bulunmuş olması zorunludur. Olağan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanı hazır bulunanların 1/3’ünün yazılı teklif önerisi gerekçesini anlaşılır ve aydınlatıcı olduğunu kabul ettiği takdirde, gündeme alır.

GENEL ESASLAR

Madde 6:Toplu Yapıdaki bütün ortak şeylerin kullanılmasında, bakımında, korunmasında, işletilmesinde ve bu yerlerden yararlanılmasında, işbu Yönetim Talimatında aksine bir düzenleme olmadıkça, bağımsız bölüm maliklerinin paydaş sıfatıyla hak ve yükümlülükler bakımından eşit olmaları esastır.

Hak sahiplerinin ortak yerlere ve ortak şeylere ilişkin hakları ve yükümlülükleri, komşuluk hukukunun gereklerine uygun şekilde, birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarına saygı göstermek ve doğruluk kurallarına uymak esaslarına göre belirlenir.

YIPRANMA VE YENİLEME PAYI, KIDEM TAZMİNATI

Madde 7:Toplu Yapıya ait ortak alan, ekipman, dekorasyon ve tesisatlar ile sosyal tesis ve donatı alanlarının, alışveriş merkezlerinin değeri dikkate alınarak bu ekipman ve tesisatların yenilenebilmeleri için, amortisman uygulamasının yüksek değer tutacağı göz önünde bulundurularak ve kat maliklerine olan yükünü azaltabilmek amacıyla enflasyon düzeltmesi veya dolar kuru dikkate alınarak hesaplanan amortisman ayırımına mesnet teşkil eden varlık değerinin, kat malikleri kurulunca kabul edilecek bir oranı yıpranma payı karşılığı olarak işletme projesine dahil edilir

Afet ve acil durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının yazılı veya şifahi talimatları ile yıpranma payı karşılığı ayrılan miktarlardan oluşan fondan harcama yapılabilir. Şifahi talimatlar ilk fırsatta yazılı belgeler haline dönüştürülür.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından personel istihdam edildiğinde, işletme projesine kıdem tazminatı karşılığının bir fon olarak konulması zorunludur.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANILMASI VE TASARRUF HAKKI

Madde 8: Bağımsız bölüm malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun özel hükümlerine, Yönetim Planı ve Yönetim Talimatında yer alan kurallar ile kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği diğer yasaklama ve sınırlamalara uymak koşuluyla ve Yönetim Planında belirtilmiş olan ilgili maddeler saklı kalmak üzere bağımsız bölümünü konut olarak dilediği gibi kullanmaya; yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye, kiralamaya, paralı ya da parasız olarak devretmeye, bu Yönetim Talimatındaki hükümlere riayet koşuluyla yetkilidirler. Bağımsız bölümlerin kullanılma yetkisi, eklentiler ve bağımsız bölüme tahsisli yerlere şamildir.

Bununla birlikte, kat maliki, bağımsız bölümünü kiraya verirken kiracısının “sakıncalı kişi” olmamasını tahkik etmek zorundadır. Sakıncalı kişi, kiracı ve birlikte yaşayacakların sabıkalı, polis tarafından aranan bir kişi olması durumunu ifade eder.

Kat maliki bir emlak bürosu aracılığı ile bağımsız bölümünü satacak veya kiraya verecek olursa, bağımsız bölümün alıcı ve kiracı adaylarına gösterilebilmesi için; Emlak bürosunun adını ve yetkililerin isimlerini Toplu Yapı Yönetimine bildirmesi, Toplu Yapı Yönetiminden, emlak bürosu adına yazılı yetki belgesini alarak, emlak bürosuna vermesi, görevlendirilmiş emlak bürosu yetkilisinin bu belgeyi, Toplu Yapıya her gelişinde danışmaya göstermesi zorunludur.Bu kişilerce de Toplu Yapıya ilişkin yönetimin belirleyeceği diğer kurallara uyulması zorunludur.

Kiraya veren, kira kontratı yapmadan önce kiracının kimliğinin fotokopisini, halen bulunduğu yerin ikametgâh belgesini, Yönetim Planı, İşletme Projesi, işbu Yönetim Talimatı ve Arıköy Toplu Yapı Yönetimi WEB sitesi hakkında kiracı adayını bilgilendirdiğini yönetim tarafından örneği saptanacak yazılı bir belge ile Toplu Yapı Yönetimine sunmak zorundadır. Kiraya veren dilerse Toplu Yapı Yönetiminin görüşünü alabilir.

İşbu madde hükümlerine riayet etmeyenler hakkında, 18. maddede anılan cezai müeyyideler uygulanır.

ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

Madde 9:Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan yerler ile ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerlerin kullanılması, bakımı, korunması ve onarımı ile bu yerlerden yararlanılması bakımından kanundan, diğer mevzuattan, Yönetim Planından, Yönetim Talimatından ve Kat Malikleri Kurulu ile Yönetim Kurulunca alınan kararlardan kaynaklanan bütün koşullara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yukarıdaki maddede zikredilen borç ve yükümlülükler kapsamı içinde kalmak üzere bağımsız bölüm malikleri özellikle; ortak yerler hakkında bu yönetim talimatında yer alan kuralların gerektirdiği davranışlarda bulunmaya, yasadan ve diğer düzenlemeden doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı hareketleri dolayısıyla komşuları ve yönetim tarafından, yapılacak uyarıları gereken dikkat ve saygı ile karşılamaya ve hiç bir gecikmeye yol açmaksızın derhal hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaya, sözleşmeye bağlı ortak yerler veya ortak şeylerin zarara uğramasına neden olmuşlarsa bu zararı hemen gidermeye, kendilerine bağlı olarak bu yerleri ve şeyleri kullanan kişileri uyarmaya, gereken hallerde engellemeye ve önlemeye, gözlemledikleri eksiklik ve arızaları en kısa sürede yönetime duyurmaya ve ivedi hallerde mümkün olan önleyici nitelikle her türlü önlemi bizzat almaya, sözleşmeye bağlı ortak yerlerin koruma, bakım, işletme ve onarım giderlerinden payına düşen ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın ödemeye mecburdurlar.

Bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölüm ve eklentiler gerek sözleşmeye bağlı ortak yerler üzerindeki borç ve yükümlülükleri dolayısıyla Yönetim Planında ve Yönetim Talimatında öngörülen usul ve esaslara göre, kendilerine yetkili kılınmış organ tarafından bildirilen özel yaptırım kararlarına uymak ve bunların gereklerini derhal yerine getirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülük, bütün kat malikleri ile haleflerini bağlayan işbu Yönetim Talimatı uyarınca kabul edilmiş bir sözleşme yükümlülüğü olup, kat malikleri, bu sözleşme yükümlülüğünün bütün sonuçlarına katlanmayı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

İşbu madde hükümlerine riayet etmeyenler hakkında, 18. maddede anılan cezai müeyyideler uygulanır.

YÜKÜMLÜ VE SORUMLU KİŞİLER

Madde 10: Yasadan, diğer düzenlemeler ve Yönetim Planı ile işbu Yönetim Talimatından doğan borç ve yükümlülüklerin, asıl sorumlusu kat malikleridir. Bununla birlikte bağımsız bölümlerde kiracı veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer bir sebeple devamlı veya geçici olarak oturan ve yararlanan kişiler de, bağımsız bölümlerden yararlandıkları dönemde tahakkuk etmiş olan borç ve yükümlülüklerden dolayı kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Kat malikleri, kiracı veya her ne sebeple olursa olsun, bağımsız bölümlerde belirli bir süre devamlı veya geçici olarak yararlanacakların isimlerini böyle bir durumun doğuşundan itibaren 10 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Bağımsız bölümünü devreden kat maliki, tapu işlemlerinden önce devralacak yeni malike, bağımsız bölümün yönetime karşı ihtilaflı olan / olmayan borçları ve talep edilebilecek eski döneme ait muhtemel ve fakat henüz tahakkuku yapılmamış borçları ile Arıköy Toplu Yapı Yönetim Planı ve işbu Yönetim Talimatı ve mevcut yönergeler konusunda bilgi vermek zorundadır. Yeni malikin bu borç ve yükümlülükler ile sair bilgilendirmelerden haberi olmadığına dair ileri süreceği herhangi bir defi, Yönetim Kurulu’nun işbu maddede zikrolunan haklarına halel getirmez.

Yukarıda açıklanan nitelikteki borçlar, Yönetim Kurulunca talep edildikten itibaren iki ay içinde ödenmediği takdirde yönetimin bundan dolayı meydana gelen zararı, bir misli cezai şart ile birlikte eski ve bu konuda bilgilendirilmiş yeni malikten müştereken ve müteselsilen talep edilir.

Yukarıda belirtilen bilgilendirme yapılmış olsun veya olmasın, yeni kat maliki, eski kat maliki ve şayet varsa yararlanan eski kiracıdan her biri, müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla, tahakkuk etmiş ve tahakkuk edecek eski döneme ait borçları en kısa zamanda öder.

Yönetim Kurulu dilerse, ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat maliklerinin ve bu kişilerin kiracısı veya benzer sıfatla bağımsız bölümden faydalanan kat sakinlerinin, Kat Malikleri Kanunu ve işbu talimatın 18. maddesinde öngörülen diğer yaptırımlar ile birlikte borçlarını ödeyene kadar, ortak yer, tesis ve hizmetlerden yararlanmasının tamamen veya kısmen durdurulması kararını alabilir.

Diğer yandan, kat malikleri ve bu maddede sayılan ilgililer, ivedi durumlarda Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınması kaydıyla, zorunlu olan ve İşletme Projesinde yer almayan ek ödemelerden de sorumludurlar.

Bağımsız bölüm malikleri veya sakinleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle, ortak veya genel gideri veya bunlara ilişkin avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kanuni ikametgahına bildirimde bulunulmuş olan duyuru, yönerge ve kararlardan haberdar olunamadığı itirazında bulunulamaz. Bu açıklamalar için bağımsız bölüm malikleri, sakinleri ve bağımsız bölümü devralmak isteyenler; Arıköy Toplu Yapı Yönetimi WEB sitesinden de bilgi alabilir.

GECİKME TAZMİNATI

Madde 11:Bağımsız bölüm malikleri, İşletme Projesinde belirtilen ödeme ve avansları, öngörülen tarihlerde ödemekle yükümlüdürler. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi WEB sitesinde duyurulan ve/veya ilan tahtasına asılan İşletme Projesine göre avanslarını ödemeyen ve diğer ödemelerini zamanında yapmayan bağımsız bölüm maliklerinden, bu tutarlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen gecikme tazminatı ile birlikte tahsil olunur.

Tahakkuk eden gecikme tazminatları, döneme ilişkin kesin hesapların bağlanmasını takiben söz konusu bağımsız bölüm malikinin, payına düşen giderlerden dolayı borçlu çıkmaması halinde dahi tahsil edilir.

Gecikme tazminatları, Yönetim Kurulunca ayrı bir hesapta izlenir. Avukatlık ve danışma ücretleri de dâhil olmak üzere noter masrafları ve ilgili diğer tüm hukuki giderler, gecikme tazminatı hesabına borç kaydedilir. Takibat sonucu tahsil edilen net tutarlar, gecikme tazminatı hesabına alacak kaydedilir. Gecikme tazminatı hesabında biriken meblağ, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler ve kararlar çerçevesinde harcanır, artan meblağ banka fonlarında değerlendirilir.

SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 12: Kat malikleri bağımsız bölümlerini teslim almalarından itibaren bağımsız bölümü devretmelerine kadar geçecek sürenin tamamında, kesintisiz olarak, yasal zorunluluk teşkil eden DASK Sigorta Poliçesi yaptırmak zorundadır.

TADİLATLARIN YAPILMASI VE TAŞINMA

Madde 13:

13.1:Bağımsız Bölümlerin Tamamlanması

Arıköy Yapı Kooperatifi tarafından kaba inşaat olarak teslim edilen bağımsız bölümde, bağımsız bölüm maliki veya bu kişi tarafından görevlendirilen yüklenicinin yapacağı her türlü çalışma, öncesinde Toplu Yapı Yönetimine bilgi verilip imalat süresi belirtilerek izin alınması zorunludur. İmalat sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzları karşılamak üzere bağımsız bölüm malikinin veya yüklenicinin Toplu Yapı yönetimine Toplu Yapı Yönetim kurulunca belirlenecek teminatı vermekle yükümlüdür. İmalat bitiminde Toplu Yapı Yönetimince yapılacak inceleme sonucunda varsa verdiği zararlar, teminatı paraya çevrilerek teminatından kesilecektir.

Yukarda açıklanan işlem bağımsız bölümlerde yapılacak her türlü tadilat için de geçerlidir.

13.2:Tadilatların Yapılması

Toplu Yapının ortak alan ve bağımsız bölümlerinin bakımı, korunması, işletilmesi gibi amaçlarla vücuda getirilmiş yapı, tesis, alan, şebeke ve sair türden ortak yer ve şeylerin onarım ve bakım ihtiyacı için, kat malikleri kendi bağımsız bölümlerine mesai saatleri içinde girilmesine, onarım ve bakım’ın zorunlu kıldığı işlem ve imalatın yapılmasına izin vermek zorundadırlar. Ancak, bu bakım veya onarım esnasında, konutuna girilmesine izin veren kat sakinlerinin bir zarara uğraması söz konusuysa, bu zarar;

1-Diğer bir bağımsız bölüm nedeniyle meydana gelmiş ise, lehine müsaade edilen bağımsız bölüm sahibi tarafından veya

2-Ortak tesislerin arızalarının giderilmesi çalışmaları nedeniyle vücut bulmuşsa, yönetim tarafından ortak giderler için oluşturulan bütçeden derhal ve peşinen ödenir. Ortak tesis arızalarından kaynaklanan bu tür giderler ortak gider olarak kabul edilir.

13.3: Taşınma

Bağımsız bölümlerini kiraya verenler ya da devredenler bağımsız bölümü kiralayan ya da devralanlara taşınma ile ilgili yönerge ve bilgileri aktarmak zorundadır.

Bağımsız bölüme taşınacak kişiler işbu talimattan henüz haberleri olmadığını öne sürerek bu kurallara uymaktan kaçınamaz. Taşınma ile ilgili kurallara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili kişilerin bu konudaki düzenlemelere uymaları sağlanacaktır.

İşbu madde hükümlerine riayet etmeyenler hakkında, 18. maddede anılan cezai müeyyideler uygulanır.

GÜVENLİK

Madde 14:

14.1: Genel Olarak

Kat malikleri, Yönetim tarafından hazırlanacak güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.

Yönetim, gerek gördüğü yerlerde güvenliği temin için giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak amacıyla giriş kartı uygulaması, güvenlik şifreli elektronik giriş sistemleri gibi önlemleri alma; x-ray cihazları, metal detektörlü kapılar ve el detektörleri de kullanarak kat maliklerinin, ziyaretçilerinin ve çalışanlarının üstlerini, çanta, paket ve diğer eşyalarını arama yetkisine sahiptir.

İşbu madde hükümlerine riayet etmeyenler hakkında, 18. maddede anılan cezai müeyyideler uygulanır.

14.2: Yangın Güvenliği

Toplu Yapının, geniş bir alana kurulmuş olması nedeniyle, Toplu Yapıda yangın güvenliğinin sağlanması özel bir önem gerektirdiğinden, tüm bağımsız bölüm sakinleri gerek bağımsız bölümlerini gerekse ortak alanları kullanırken, yönetim tarafından hazırlanacak Yangın Talimatnamesine uymak zorundadırlar.

Tüm bağımsız bölüm sakinleri yönetim tarafından organize edilecek ve en az bir ay öncesinden duyurulacak yangın ve acil durum eğitimlerine ve tatbikatlarına katılmakla yükümlüdürler. İlgili eğitim ve tatbikatlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayacak kat maliklerinin bu mazeretlerini tatbikat gününden en az beş gün önce yönetime bildirmeleri gerekir.

Bununla birlikte bağımsız bölüm sakinlerinden herhangi birinin yılda bir veya iki kez düzenlenecek tatbikat ve eğitimlerden üç yılda en az ikisine katılmaları zorunludur.

YÖNETİME KATILMA

Madde 15:Kat maliklerinin yönetim işlerine katılmak, Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantısında bulunmak, yönetim konusunda ortaya çıkan sorunlar hakkında görüş, düşünce ve oylarını açıklamak, seçimlerde oy kullanmak, ciddi bir özürleri olmadıkça yönetim ve denetim işlerini üstlenmek, yönetim kurulu Arıköy Toplu Yapı Yönetimi WEB sitesini izlemek gibi sorumlulukları vardır.

DAVRANIŞ KURALLARI

Madde 16:Toplu Yapı bağımsız bölüm malikleri ve sakinlerinin, kapsam içi kişilerin işbu Yönetim Talimatında sayılan yükümlülüklerine ek olarak, aşağıda sayılan “Davranış Kuralları”na da uyması zorunludur;

1-Toplu Yapı sınırları içindeki yollarda, yönetim kurulunun belirleyeceği trafik kurallarına aykırı şekilde hareket etmek yasaktır. Bu yollarda trafik planına aykırı olarak park etmek, araç bırakmak, yolun tıkanmasına neden olacak şekilde hareket etmek yasaktır. Bu konuda yönetim kurullarının karar ve duyurularına ve Arıköy Toplu Yapısında araç kullanım şartlarına uyulması zorunludur.

Taşıma, bağımsız bölümde ulaşım ihtiyacından doğan nakliyat gibi zorunlu haller dışında, kamyon ve benzeri türden araçların kullanılması ve bulundurulmasına izin verilmez.

2-Toplu yapı tesislerinde izin verilen alanlar dışında sigara içilmesi yasaktır.

3-Toplu Yapı sınırları içinde ki yollarda ve genel olarak taşınmazda, gürültü yapan araçların, at, eşek gibi binek hayvanlarının veya bunların çektiği arabaların kullanılması, bulundurulması ve sürülmesi de yasaktır. Yayaların genel yollar üzerinde, geçişi engelleyecek şekilde topluca durmaları, spor yapmaları, oyun oynamaları, eşya vesaire bırakarak yolda geçişi tıkamaları veya zorlaştırmaları yasaktır.

4-18 Yaşın altındakilerin veya ehliyet sahibi olmayan kişilerin otomobil, motosiklet, atv veya benzeri her türden motorlu araç kullanması kesinlikle yasaktır.

5-Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümleriyle ilgili tasarrufları hakkında, Yönetim Talimatında belirlenen sınırlar dâhilinde yönetimi bilgilendirmek zorundadır.

6-Hak sahipleri konutlarının dış görünümünü ve bahçesini bakımlı tutmak zorundadırlar.

7-Hak sahipleri konutlarını tamamlarken veya bir tadilat yaptırırken Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun belirlediği çalışma sürelerine ve koşullarına uymak zorundadır. Bağımsız bölümde çalışacak kişilerin girişte kimliklerini ilgililere teslim etmesi, sırt numarası olan özel işçi formalarını taşımaları, hava karardığında çalışmayı bitirmeleri ve kesinlikle çalıştıkları, evin içinde akşamları kalmamaları hafta sonları çalışma yasağına uyulması zorunludur. Arıköy Toplu Yönetiminin inşaat talimatnamesine uyulması zorunludur.
8-Çöpler, bağımsız bölüm önlerine bağımsız bölüm sahibi tarafından koyulması zorunlu olan kapaklı çöp kutularından ve çöp konteynırlarından başka herhangi bir yere bırakılamaz. Sokaklara çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.

9-Bağımsız bölüm malikleri ve yararlananları ortak yerlere hiçbir şekilde kişisel eşyasını her ne sebeple olursa olsun devamlı veya geçici olarak koyamazlar.

10-Personeli incitici kötü muamelelerde bulunulamaz ve laubali olunamaz.

11-Bağımsız bölümler ve tüm ortak alanlar ahlak ve adaba aykırı olarak kullanılamaz.

12-Bağımsız bölümlerde diğer bağımsız bölümleri rahatsız edecek şekilde gürültü yapılamaz, radyo, televizyon, müzik aletleri diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekillerde kullanılamaz.

13-Bağımsız bölüm malikleri, kendi kimlikleri ile bağımsız bölümden sürekli veya geçici yararlananlar ve varsa konutlarında istihdam ettikleri sair şahısların kimliklerini, Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca konutların bu kişilerce kullanıma başlanmasından itibaren10 gün içinde yönetime bildirmek ve belgelemek zorundadır.

14-Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinde patlayıcı, yanıcı, koku neşreden, tehlike doğurabilecek kimyevi maddeler bulunduramazlar.

15-Bağımsız bölüm malikleri, gürültü, koku gibi Toplu Yapının diğer sakinlerini rahatsız edici niteliklere sahip ve/veya diğer bağımsız bölüm maliklerine zarar verebilecek hayvanları besleyemez.

Bağımsız bölümlerinde hayvan besleyenler, Arıköy Evcil Hayvan Barındırma Usul Ve Esaslarına uymak zorundadırlar.

16-Bağımsız bölüm maliki bağımsız bölüm ve eklentilerinde doğal, mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde davranışlardan kaçınmakla mükelleftir. Aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapılamaz. Türk bayrağı bu kuralın dışındadır.

17-Bağımsız bölüm malikleri ile diğer bütün ilgililer kendi başlarına Toplu Yapı ortak alanlarında ilgili kişilerin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapamazlar.

18-Bağımsız bölüm sahipleri, kendilerinin ve misafirlerin ilgili mevzuat, Toplu Yapı Yönetim Planı, Yönetim Talimatı ve diğer talimatnamelerde sayılan hususlara riayet edeceğini taahhüt eder.

19-Bağımsız bölüm sakinleri afet ve acil durumlarda yönetim kurulunun verdiği görevleri yapmak ve alınan önlem ve sınırlamalara uymak zorundadırlar.

Yukarıda sayılan davranış kurallarına riayet etmeyenler hakkında, 18. maddede anılan cezai müeyyideler uygulanır.

Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulu yukarıdaki davranış kurallarına gerekli durumlar dahilinde yeni ek davranış kuralları ve yaptırımlar belirleyebilir.
YAPTIRIMLAR

Madde 17: Disiplin Kararları

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, “Disiplin Kararları” almaya yetkilidir. Disiplin kararları sözlü veya yazılı uyarı, duyuru panosunda sergileme, noter kanalıyla ihtar ve/veya “para cezası” verilmesi biçiminde uygulanır.

Yönetim Kurulunun para cezalarına hükmedebilme yetkisi, Yönetim Planı’nın 49. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Kat maliklerinin devamlılık gösteren ihlallerinin durdurulması ve sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması için Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorumlu olan kişiye göndereceği yazılı uyarıda, ihlalin devam etmesi halinde uygulanmak üzere, günlük olarak Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun saptadığı kadar bir ceza uygulayacağını bildirebilir. Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesi uyarınca sözleşme hükmü olarak Borçlar Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmiş sözleşme cezası niteliğindedir.” hükmünden doğmaktadır.

Yönetim Kurulunun vermiş olduğu para cezasına ilişkin kararlarına karşı itiraz Denetçiler Kuruluna yapılır. Yapılan itirazın, cezanın ödenmesini durdurması söz konusu olmayıp, Denetçiler Kurulu’nun itirazı haklı görmesi halinde, ödenen para cezası, Yönetim Kurulu tarafından ilgilisine iade edilir.

Cezai şart, işletme projesinde bağımsız bölüm malikinin ödemesi öngörülen tüm yönetim, hizmet ve kullanım bedeli gideri avansı olarak belirlenen aylık miktarı 1 birim (“BİRİM”) addedilerek, BİRİM’in kat sayıları olarak belirlenir. İhlalin tekrarı veya sürekliliği halleri cezai şartın tayininde uygulanabilecek azami miktar, BİRİM’in beş katını geçemez.

Para cezası hükmolunan bağımsız bölüm malik ve sakinlerine, Kat Mülkiyeti Kanununun, Yönetim Planının ve işbu yönetim talimatının öngördüğü diğer yaptırımlar ilaveten uygulanabilir.

BAZI HÜKÜMLERE VE DAVRANIŞ KURALLARINA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI

Madde 18:Aşağıda belirtilen hükümler ile özellikle 16. maddede yer alan bazı Davranış Kurallarının ihlali durumunda, Yönetim Kurulu para cezası uygulanmasına karar verir. Bu durumda aşağıdaki sınırlar dâhilinde para cezalarına hükmolunur. Yönetim Kurulu, aşağıda birinci bentte yer alan ihlallerin gerçekleşmesi halinde bir kereye mahsus olmak üzere, takdir hakkını kullanarak olay ve şartları değerlendirir ve para cezası yerine yazılı uyarıda bulunmayı tercih edebilir.

Yönetim Kurulu para cezası uyguladığı karar metninde, Yönetim Talimatı’nın hangi madde veya maddelerine göre para cezası uyguladığını ve gerekçelerini açıklar.

1-Yönetim Talimatının 8. 9. 12. 13.maddenin 3.fıkrası ve 15. madde ile 16. maddenin 2. 3. 9.13. 16. 15. 18.bentlerinin ihlali halinde en çok bir BİRİM,

2-Yönetim Talimatının 10. 11. maddeleri ve 13. maddenin 1. ve 2. fıkrası ile 16. Maddenin 8. 11. 12.ve 17. bendinin ihlali halinde en az bir en çok iki BİRİM,

3-Yönetim Talimatının 6. maddesi ile 16. maddenin 1. 5. 10. ve 14. bentlerinin ihlali halinde en az iki en çok üç BİRİM,

4-Yönetim Talimatının 14. maddesi ile 16. maddenin 6. 7. ve 15. bentlerinin ihlali halinde en az üç en çok dört BİRİM,

5-Yönetim Talimatının 16. maddesinin 4. ve 19. bentlerinin ihlali halinde en az dört en çok beş BİRİM ,

para cezasına hükmolunur.

Aynı hükümlerin ihlalinin tekerrüründe, her bir ek ihlal halinde verilecek ceza bir BİRİM daha arttırılarak saptanır.

YÜRÜRLÜĞE GİRME

Madde 19: İşbu Yönetim Talimatı S.S. Sarıyer Arıköy Konut Yapı Kooperatifi’nce konutların ortaklara tahsisi ve tapu kütüğüne verilmesi ile yürürlüğe girer.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 20:Yönetim Planı veya Talimatının uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafta İstanbul Sarıyer Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde 1: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı yasanın geçici 1. maddesi gereğince hazırlanmış bu Yönetim Talimatı 6 Nisan 2007 Tarihli Kat Malikleri Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Comments