ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Sayı : 7                                                                                                        

29. 01.2008

Sayın Kat Maliki, 

Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu 27 Ocak 2008 Pazar günü toplanarak 14.11.2007tarihinde kabul edilen 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun geçici 3. Maddesi gereğince Yönetim planımızda yapılması gereken değişikleri görüşerek kabul etmiştir.

 

Bundan böyle Arıköy Sitesi Arıköy Toplu Yapısı olarak anılacak ve kabul edilen bu yeni Yönetim Planına göre yönetilecektir. 

Yönetim planı gerekli onaylar yapıldıktan sonra kat maliklerine gönderilecektir.

 

Sayın Kat Maliki, 

01. 01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında yapmış olduğumuz ödemeleri ve 2007 yılı kesin hesap sonuçlarını ilişikte sunulan “ Kat Malikleri Cari Hesap Ekstresi “nde, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarından inceleyebilirsiniz.

Hesap durumunuzda, hata var ise en kısa sürede elinizdeki dokümanlarla birlikte muhasebe departmanımızla görüşmenizi önemle rica ederiz. 

Borcunuzu şubat ayı içerisinde kapatmanızı, aidat ödemelerinizi zamanında yapmanızı, ödenmeyen borçlar için Noter yolu ile ihtarname yollanacağını üzülerek belirmek isteriz. Noter ihtarının maliyeti en az 74. 00 YTL dir. Bu da ihtarname gönderilen ortağın hesabına borç olarak kaydedilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla

Yönetim Kurulu Adına Başkanı

Prof. Dr. Ayhan TORAMAN           

Not: 1-Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince Nisan 2008 tarihinde yapılacak genel kurula kadar 4 ay aidatlar 70. 00 YTL olarak devam edecektir.

2- 5711 sayılı kanunun 13. maddesi 634 sayılı Kanunun 26. maddesinin ikinci fıkrasını aşağıdaki gibi değiştirmiştir.

“Kat İrtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, Noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verir.”

 

PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU VE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ 

  1. Her yıl ŞUBAT ayında olağan olarak toplanır.
  2. Toplantıya çağrı, parsel yöneticisi imzasıyla en geç 15 gün önceden kat maliklerine taahütlü olarak gönderilir. Yöneticisi olmayan ya da yöneticisi tarafından çağrı yapılmayan parseller için çağrı; Toplu Yapı Yönetimi denetçisi tarafından yapılır.
  3. Toplantı çağrısında yer, tarih, ve gündem belirtilir. Bu çağrıda, ilk toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı durumda ikinci toplantının en az iki hafta, en geç on beş gün içinde yine yer, tarih ve saat belirtilerek yapılacağı bildirilir.
  4. Parsel yönetici veya temsilci seçimlerinde parselde bulunan kat maliklerinin salt çoğunluğu gerekir.
  5. Bir kişi en çok iki kişiye vekâlet eder. Vekâlet ıslak imzalı olmak zorundadır.
  6. Toplantı tutanağı, toplantıya katılanların karar defterine imzasıyla geçerlilik kazanır.
  7. Seçilen yöneticiler ( temsilciler ) bir üst yazı ve kararın fotokopisiyle birlikte en geç on beş gün içinde Toplu Yönetimine ulaştırmak zorundadır. Ulaştırılan bu yazıda seçilen temsilcilerin adı-soyadı, adresi, telefonları ve varsa e-posta adresleri belirtilmelidir. Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantı sonuçlarını Toplu Yapı Yönetimine yazılı olarak ulaştırmayan parseller; Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna davet edilmeyeceğinden dolayı temsil edilemez.
  8. Temsilciler; 8 (sekiz) konuta bir asıl temsilci ve yedeği esasıyla belirlenir. Birden fazla temsilcisi olan parsellerde, bir kişi başkan olarak belirlenir. Seçilen başkan Parsel bağımsız bölüm sayısının sekize bölünmesinden sonra artan sayı için ilave temsil yetkisi ile yetkilendirilir.
  9. Toplantı çağrılarının KAT maliklerine ulaştırılmasından Toplu Yapı Yönetiminden yardın istenebilir. ( adres ve taahhütlü mektup konusunda).
  10. Parsellerdeki konut sayısı ve seçenekleri temsilci sayısı aşağıda listede gösterilmiştir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI PARSEL NO TEMSİLCİ SAYISI
2 638 1
4 596 1
6 582,591,594,598,603,615,621 1
8 607,609,613,637 1
10 573,590,597,606 1
12 608,633 1
14 612,617 1
16 578,584,592,595,616,622,625 2
18 579,614,619,636 2
20 575,580,601,602,618 2
22 574,581,583,588,611 2
24 599,605,623,626 3
26 586 3
28 576,62 3
30 585,634 3
32 587,635 4
34 577,604,610 4
36 624 4
38 589,593 4
40 600 5

 

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ’NİN 31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR
AKTİF
I. DÖNEN VARLIKLAR     295.478,17
A- HAZIR DEĞERLER   32.720,27  
a- Kasa 362,00    
b- Bankalar 32.358,27    
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299324 Hsb 428,12    
2) Akbank Sarıyer Şubesi 70224-1 Hsb 1.989,95    
3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb 26.867,57    
4) Akbank Sarıyer Şubesi 72910  Hsb 0,51    
5) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şubesi Pos Makinası 2.029,32    
6) Akbank Sarıyer Şubesi  77535 Euro Hsb 1.042,80    
B- MENKUL KIYMETLER   1.562,25  
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy 6299324 Fon Hsb 1.562,25    
C- ALACAKLAR   203.702,22  
1) Kat Maliklerinden Alacaklar 201.002,22    
2) Tahsildeki Senetler 2.700,00    
D- DİĞER ALACAKLAR   57.129,09  
1) Diğer Çeşitli Alacaklar 1.746,48    
2) Kiracılardan Alacaklar 49.098,55    
3) Personelden Alacaklar 6.284,06    
E- AVANSLAR   364,34  
1) Satıcılara Verilen Sipariş Avansları  364,34    
II. DURAN VARLIKLAR     6.000,00
A- ALACAKLAR   6.000,00  
1)Verilen Depozito ve Teminatlar 6.000,00    
B- SABİT KIYMETLER   0,00  
1) 2006 Yılında Alınan Demirbaşlar  20.334,98    
2) 2007 Yılında Alınan Demirbaşlar  29.531,01    
3)Birikmiş Amortismanlar (-) 49.865,99    
AKTİF TOPLAMI 301.478,17
PASİF
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     444.221,42
A- BORÇLAR   56.358,31  
1) Satıcılar 29.989,27    
2) Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar  26.369,04    
B- DİĞER BORÇLAR   6.282,48  
1) Personele Borçlar 27,78    
2) Mahiyeti Belli Olmayan Borçlar 6.254,70    
C- ALINAN AVANSLAR   106.519,51  
1) Kat Maliklerinden Alınan Avanslar 6.649,51    
2) Arıköy Yapı Koop.Alınan Avanslar 99.870,00    
D- ÖDENECEK.VERGİ VE DİĞER YÜK.   31.609,40  
1) Ödenecek SSK Primleri (2007/Aralık) 31.609,40    
E-GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHK.   243.451,72  
1) Kat maliklerinden 194.353,17    
2) Kiracılardan 49.098,55    
III.ÖZKAYNAKLAR     -142.743,25
A- GEÇMİŞ YIL KARI   534,72  
1) 2005 Yılı Gelir-Gider Farkı 534,72    
B- GELİR GİDER FARKI ( – )   143.277,97  
1) 2007 Yılı Gelir-Gider Farkı 143.277,97    
PASİF TOPLAMI 301.478,17

 

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ İŞLETME HESABI ÖZETİ 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİ
GİDERLER
A-PERSONEL GİDERLERİ     759.707,33
a) Muhasebe Servisi Brüt Ücret Giderleri   60.707,14  
b) Teknik Servis Brüt Ücret Giderleri   199.387,53  
c) Güvenlik Servisi Brüt Ücret Giderleri   301.987,30  
d) Sosyal Tesis Brüt Ücret Giderleri   95.324,88  
e) İşyeri Hekimliği Giderleri   10.243,04  
f) Tabldot Giderleri   45.395,04  
g) Kıdem Tazminat Giderleri   5.651,55  
h) Sosyal Giderler   41.010,85  
B- AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ     742.690,41
a) Çevre Bakım Giderleri   123.191,90  
b) Şehir içi Servis Giderleri   152.382,15  
c) Genel Temizlik Giderleri   38.448,02  
ç) Doğalgaz Giderleri   54.120,01  
d) Elektrik Giderleri   91.363,90  
e) Taşıt, Traktör,Jenaratör, Yakıt Giderleri   36.114,83  
f) Küçük Demirbaş Giderleri   34.343,82  
g) Tamir Bakım Giderleri   38.566,67  
ğ) Digitürk Giderleri   2.110,71  
h) Üye Sosyal Etkinlik Giderleri   2.904,90  
ı) Haberleşme Giderleri   19.070,56  
i) Çevre İlaçlama Giderleri   21.685,10  
j) Havuz Malzeme Giderleri   5.163,59  
k) Sıhhi Tesisat Malzeme Giderleri   2.690,92  
l) İçmesuyu, Çay şeker Giderleri   11.018,84  
m) Kırtasiye Giderleri   9.594,56  
n) Basın ve Halkla İlişkiler Giderleri   15.076,27  
o) Diğer giderler   9.007,76  
ö) Taşıt Tamir Bakım Giderleri   14.105,12  
p) İSKİ Giderleri   30.691,00  
r) Sigorta gecikme cezalarına ait Gideler   6.337,25  
s) Elektrik Malzeme Giderleri   2.960,76  
ş) Teknik Malzeme Giderleri   2.395,46  
t) İkram Temsil Giderleri   2.466,62  
u) Banka Masrafları   729,94  
v) Sigorta Poliçe Giderleri   2.648,23  
y) Çöp Nakliye Giderleri   3.010,00  
z) Geçmiş Yıl Gider Farkları   10.491,52  
C- DEMİRBAŞ GİDERLERİ     29.531,01
D- 2006 YILI GELİR-GİDER FARKI     145.794,94
       (01.06.2006/31.12.2006 Arası)      
GENEL TOPLAM 1.677.723,69
GELİRLER
A- 2007 YILINDA KAT MALİKLERİNDEN   1.009.126,44
    TAHSİL EDİLEN AVANSLAR    
B- ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRA GELİRLERİ   167.792,48
C- SERVİS GİDERLERİNE KATKI PAYLARI   109.918,50
D- ÜYE SOSYAL ETKİNLİKLERİ KATKI PAYLARI   1.776,02
E-FAİZ GELİRLERİ   1.974,61
F- HAVUZ,FITNESS,SAUNA GELİRLERİ   86.149,35
G- KAT MALİKLERİNDEN TAH.ED. FAİZLER   47.698,61
H- ARIKÖY KOOP.ALINAN BAĞIŞLAR   81.683,00
I- ASK GELİRLERİ   1.108,00
J KUR FARKI GELİRLERİ   649,97
K- İSKİ SU GİDERLERİ KATILIM PAYLARI   9.177,00
L- DERGİ GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI   8.963,44
M- DİĞER GELİRLER   8.428,30
N- 2007 TAKVİM YILI GELİR GİDER FARKI   143.277,97
GENEL TOPLAM 1.677.723,69

Saygılarımızla
Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulu

Comments