Sayı: 38
01.05.2008

Değerli Ortaklarımız;
Kooperatifimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı 27 Nisan 2008 Pazar günü 194 ortağın asaleten 139 ortağın da vekâleten olmak üzere 333 ortağımızın katılımı ile yapılmıştır.

Genel kurul’da Yönetim Kurulumuzun 2007 yılı faaliyetleri, bilanço ve denetçi raporları 11 ret oyuna karşın 300 oy ile kabul edilmiştir.

Genel kurulda diğer maddeler teker teker görüşülmüş aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 7.maddesi ile ilgili olarak,

Zekeriya köy 1422 parselde bulunan 9 ve 10 No’lu bağımsız bölümdeki iki adet örnek binanın her birinin asgari 275 000,00 dolara, 1424 parseldeki 16 No’lu kabası yapılmış binanın ise asgari 175 000,00 dolara satılmasına 22 ret oyuna karşın 290 kabul oyu ile karar verilmiştir.

Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak,

Zekeriya köy’de 1428 parselde bulunan 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No’lu ve 1424 parselde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 No’lu on dört adet konut yeri arsanın her birinin asgari 90 000,00 dolar fiyatla satılmasına 13 ret oyuna karşın 300 kabul oyu ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi ile ilgili olarak,

Önceki genel kurullarda alınan yetki dâhilinde satılan ve hali hazır tapusu verilmeyen kaba yapı ve arsaların tapularının verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10. Maddesi ile ilgili olarak,

Site girişinde bulunan 3 dönüm arazinin gerektiğinde ve maliki belirlendiğinde metre karesine en fazla 200,00 dolar ödemek koşulu ile alınmasına 9 ret oyuna karşın 310 ortağın kabul oyu ile karar verilmiştir.

Gündemin 11.Maddesi ile ilgili olarak,

Uskumru köy’deki taşınmazların ortaklar adına tescil, tahsis ve tapularının verilmesi ile ferdileşme işlemlerinin yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 12.maddesi ile ilgili olarak,

Bu madde verilen bir önerge ile 15. Maddeden sonra görüşülmüştür. Bu görüşmelerde 14.11.2007 tarihli Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanunun 3. ve 22. maddesi ile yeni KMK. 67. maddesi dikkate alınarak;

Arıköy Toplu Yapısı Kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan 702 parseldeki bağımsız bölüm ile 703 parseldeki bağımsız bölümlerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki 60 parselin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilmesine ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olarak sayılmasına ve kullanılmasına bu tescil işleminin yapılması için S. S. Sarıyer Arıköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 6 ret oyuna karşın 320 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak,

Kooperatifin mülkiyetinde bulunan 599 parselde halen park yeri olarak kullanılan, konut yeri olarak inşaat ruhsatı alınmış 8 adet villanın yapılmamasına,14.11.2007 tarihli Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanunun 3. ve 22. maddesi ile yeni KMK’nun 67. maddesi dikkate alınarak;

Arıköy Toplu Yapısı Kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan 599 parseldeki 8 adet konut yerinin kat mülkiyeti tapularının malik hanesine, tahsis edildikleri Arıköy toplu yapısı kapsamındaki 60 adet diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilmesine ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olarak tescil edilmesine, bu işlemleri yapmak üzere yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 14. Maddesi ile ilgili olarak,

Şok market karşısında 5 No’lu parselde mevcut 7 dönüm boş arazide ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere araç yıkama ve benzin istasyonu yapılması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi değerlendirildi. Yapılan görüşmeler sonunda 86 kabul oyuna karşın 227 ret oyu ile ve oy çokluğu ile teklif reddedildi.

Gündemin 15. Maddesi ile ilgili olarak,

633, 634 ve 638 No’lu parsellerde mevcut 20.254 m2 arsanın sorunları da dikkate alınarak ortaklara hiçbir mali külfet getirmeden mevzi imar planında öngörülen sayıda konut yapılmasına

a- İnşaatın kat karşılığı yapılmasına, ihalenin pazarlık usulü ile yürütülmesine,
b-İhale komisyonu olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesini 181 ortağımızın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,
c-Yapılacak imalatın koşulları belirlendikten sonra, Kooperatif Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Genel Kurulun belirleyeceği 15 ortağımızın salt çoğunluğunun yapacağı toplantıda, toplantıya iştirak edenlerin yarıdan bir fazlasının vereceği karar ile işlem yapılmasına,
d-Ortaklarımızdan İzzettin SİLİER, Beyza KORAL, Atilla ANSAL, Hasan BODUROĞLU, Nurhan YENTÜRK, Hacer ANSAL, Gökay EROL, Osman ZAİM, Ebru Sermin KARASU, Mehmet KARAMAN, Şener AY, Esin İNAN, Hilmi DEMİRAY, Erdoğan ŞUHUBİ, Cemal YILDIZ’ın bu görevi için 5 ret oyuna karşın oy çokluğu ile seçilmesine karar verilmiştir.

Gündemin 16. Maddesi ile ilgili olarak,

2008 yılı tahmini bütçe ve çalışma programı ile ödeme planı görüşülmüş, faaliyet raporunda detayı verilen şekli ile tahmini bütçenin aynen onaylanmasına, aylık aidat ödemesinin 60.00.-YTL olarak belirlenmesine, bütçenin fasıllarının aynen kabulüne 173 0rtağımızın oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 17. Maddesi ile ilgili olarak,

Ödemelerini geciktiren ortaklardan gecikme cezası olarak %7 gecikme cezası alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 18. Maddesi ile ilgili olarak,

Madde ile ilgili söz alan olmadığı için divan başkanlığı toplantıya son vermiştir.

Değerli Ortaklarımız;

Yönetim ve denetim kurullarımıza gösterdiğiniz güvene layık olmak için özveri ile çalışacağımızı, destekleriniz devam ettikçe sitemizi daha çağdaş ve yaşanır bir site haline getireceğimizden emin olmanızı isteriz.

Ancak 1070 ortaklı bir kooperatifte Genel kurula 194 ortağın asaleten katılması ortaklarımızın büyük bir bölümünün yılda bir kez yapılan ve çok önemli kararların alınacağı uyarısı yapılmış olmasına rağmen toplantıya katılmamalarını anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Ülkemizin neden bu hale geldiğinin bir göstergesi olan bu davranışın yorumu takdirlerinize bırakılmıştır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ayhan TORAMAN

Comments