Sayın Arıköylüler

Pazar günü yapılacak Ada Yöneticileri toplantısında tartışılacak olan taslak “Arıköy’de Evcil Hayvan Barındırma Kural Ve Esasları” ekte bilgilerinize sunulur. Yorum ve önerilerinizi ada temsilcileriniz vasıtası ile toplantıda tartışmaya açabilirsiniz.

Arıköy Site Yönetimi

ARIKÖY’DE EVCİL HAYVAN BARINDIRMA KURAL VE ESASLARI

Konu
Madde 1 –Bu kural ve esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Arıköy Site Yönetim Planının 37/A maddesi gereği esas alınarak Arıköy sitesi ekosistemini oluşturmak için hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2- İşbu kural ve esasların amacı Arıköy sitesinde bulunan sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabileceği kuralların konulması ve uygulanmasıdır. Amaç hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlarken insan haklarını göz ardı etmemektir.
Gerekçe

Madde 3- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde birinci madde: Bütün insanlar hür, hassasiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Aynı beyannamenin üçüncü maddesi şöyledir; Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Yasal Altyapı
Madde 4- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır.

a) Sahipsiz hayvanlarında, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.b) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.c) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılmaları esastır.d) Söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırılarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.e) Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvan sahiplenilmesi ve bulundurulması ile ilgili aşağıdaki hükümler bulunmaktadır.

Madde 5- Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan bulunduran veya yeni hayvan sahipleneceklerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Ev ve süs hayvanlarını, on altı yaşından küçükler sahiplenemez.b) Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz.c) Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır.d) Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç otuz gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.e) Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir yada geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

İlgili Kanun ve yönetmelikler gereği Hayvan sahiplerinin görev ve sorumlulukları aşğıdaki gibidir.
Madde 6- A)Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi:a) hayvanı barındırmak, b) b-hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını (bir hayvan türünün doğuştan gelen,kendine özgü davranışlarını inceleyen bilim dalı ) karşılamak,c) gerekli aşılarını ve tedavilerini veteriner hekime yaptırmak, sağlığına dikkat etmek,d) insan hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almakla,e) Sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla,f) zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

ARIKÖY’de kedi ve köpek besleyen kat maliki ve kiracıları
a) Kedi köpek gibi hayvanlara yapılan bütün işlemlerin, mevcut yada geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla, hayvanın veteriner hekimler tarafından, Mikroçip uygulaması ile kimliklendirip kayıt altına almakla,b) Mikroçip uygulaması yapılamadığı durumlarda, hayvanına ve kendisine ait bilgileri içerecek şekilde bilgileri site yönetimine vermekle,c) Kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların ölmesi halinde, hayvanına ait bilgi ve belgelerini yedi gün içinde Site Yönetimine teslim etmekle,d) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda, en seri şekilde Site yönetimine bildirmekle,e) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların gerektiğinde bağlanması sırasında kullanılan alet ve ekipmanların hayvana zarar vermeyecek şekilde olmasına dikkat etmek, alet ve ekipmanların hayvanlara yeterli hareket özgürlüğü vermesini sağlamakla,f) Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere,söz konusu hayvan yada hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla,g) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle,h) Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla,

görevli ve sorumludur.

YASAL BU ZORUNLULUKLAR DIŞINDA ARIKÖY YÖNETİM PLANI 37/A MADDESİ GEREĞİ ARIKÖY’DE EVCİL HAYVAN BARINDIRMA İLE İLGİLİ OLARAK

Kat Maliklerinin görev ve sorumlulukları
Madde 7-a) Pitbull, doberman, japanese tora gibi aşırı saldırgan köpeklerin yetiştirilmesi / barındırılması yasaktır.b) İri cüsseli saldırgan köpekler (Alman kurdu, kangal, St. Bernard, Rotweiler) tercih edilmemelidir. Bu tür köpekleri edinmek isteyen profesyonel eğitim almış kat maliki, site yönetiminden kanunla belirlenmiş YHKG’leri (Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü) tarafından da kontrollü şekilde önlem alınmış alanlarda yine kontrollü şekilde barındırılması için izin alacaktır.c) Her evcil hayvan için Site Yönetimi tarafından belirlenen izin formları, ilgili belgeleri ile (türü, dijital resmi, adı, güncel aşı belge fotokopileri, sahip bilgileri vb.) sahipleri tarafından hazırlanır ve Site Yönetimine sunulur. Site Yönetimi masraflar karşılığı cüzi bir ücret alabilir.d) Kat malikleri burada belirlenen kural ve esaslar çerçevesinde hareket edeceğine dair bir belge imzalayarak Site yönetimie vermek zorundadır.e) Evcil hayvanlar kat malikinin kendi bahçesi veya mülkü içerisinde barındırmak zorundadır. Kat maliki evcil hayvanlarının bahçe dışına çıkamaması için (çit, duvar, zincir gibi) tüm önlemleri almak mecburiyetindedir.f) Sahipli köpekler korunmalı alanları dışında herhangi bir şekilde serbest bırakılmaz, sokağa terk edilemez.g) Bu alanların dışında saldırganlık – büyüklük ayrımı yapılmadan, tüm köpekler, her zaman yetişkin sahipleri tarafından tasma ile dolaştırabilirler.h) Evcil hayvanların ortak kullanım alanlarına (yol, yol kenarı, refüj, komşu bahçesi, park vb.) dışkısını yapması durumunda bu dışkılar sahipleri tarafından toplanıp uygun şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.i) Bitkilendirilmiş alanlarda dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.j) Kat maliki evcil hayvanın yaş ve cinsine uygun kendi mülkü ve bahçesi içerisinde uygun, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturup korumak mecburiyetindedir. Uygunluk Arıköy YHKG tarafından denetlenir.k) Sahipli evcil hayvanlar (yaş durumu dikkate alınarak) kısırlaştırılarak barındırılabilirler. Yavru söz konusu ise Arıköy YHKG ile birlikte sahiplendirme sağlanmalıdır.l) Kat malikleri sahipleri bulundukların evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmak ve site yönetimine zamanında bildirmek zorundadır.m) Sahipli sokak köpekleri bahçe içerisine alınmalı ve sahipli köpeklere uygulanan kurallar ve esaslar çerçevesinde barındırılmalıdır.

Arıköy site yönetiminin görev ve sorumlulukları
Madde 8-

a) Site Yönetimi insan haklarını öncelikle dikkate alarak hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşamasını sağlamakla yükümlüdür.b) Bu amaçla site yönetimi burada sözü edilen kural ve esasların uygulanmasını özenle takip eder. Gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapar.c) Site yönetimi Arıköy sitesi kat maliklerine kanuni hak ve sorumluluklarını hatırlatıcı bilgilendirme yapar ve önlem alır. d) Sahipli köpeklerin serbestçe dolaşabileceği etrafı çevrili alanlar, köpek sahiplerinin oturabileceği banklar, hayvan dışkılarının atılması için çöp kutuları vb. şehir mobilyaları temin eder.e) Hayvan sahiplerinden alınacak belirli bir aidatın ( ) sahipsiz hayvanların bakımında ve Arıköy’de yaşayan tüm hayvanlarının kontrollerinde kullanılmasını sağlar.f) Site çevresindeki tel örgülerin sağlamlaştırılmasını sağlayarak dışarıdan siteye gelebilecek sahipsiz hayvan girişini engeller.g) Arıköy YHKG ve Arıköy sitesindeki gönüllülerden oluşan bir komisyon oluşturur ve faaliyetlerini kontrol eder.h) Buradaki kural ve esasların uygulanması için kurulacak komisyonla birlikte faaliyet gösterir.i) Kuralları ve esasları ihlal edenleri belirleyerek önleyici tedbirleri alır, j) Kuralların ihlalde ısrar eden kat maliklerinin evcil hayvanlarının Siteden uzaklaştırılması için ilgili makamları harekete geçirir.k) Sorun oluşturan hayvanları yeniden sahiplendirmek üzere Arıköy YHKG ile birlikte organizasyonlarda bulunur.l) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların Arıköy YHKG ile birlikte toplatılarak en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesini sağlar.m) Çöplerin gelişigüzel atılmamasını, uygun şartlarda ve şekillerde toplatılmasını, çöp bidonlarının kullanılmasını sağlar.

Diğer Hükümler
Madde 9- Bu Kural ve Esaslara aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden yada onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin öncelikle Site Yönetimi veya denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir yada koruma altına alınır.

Madde 10- Site Yönetimi denetiminde, Arıköy YHKG, Kat Maliki evcil havyan sahipleri birlikte bu hayvanlarla ilgili bir web sitesi kurar.
Madde 11- Arıköy YHKG saldırgan (nötr davranışa karşı saldırganlık gösteren) köpekleri belirler ve bunların rehabilitasyonları için çalışır. Bu sağlanamıyorsa hayvan koruma dernekleri kontrollündeki barınağa verilmesini sağlar.

Madde 11- Arıköy YHKG evcil hayvan barındırma konusunda çalışmalar yapar, eğitimler organize eder, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur. Madde 12- Site İçinde saldırgan davranışlar gösteren ve sakinlere zarar veren evcil hayvan sahipleri hazırlanan tutanakla birlikte ilgili makamlara iletilir.
Madde 13- Bu Evcil Hayvanlar Barındırma Kural ve Esasları Arıköy Site Yönetimi, Arıköy Konut Yapı Kooperatifi ve Arıköy YHKG’leri tarafından uygulanır.

Comments